تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

تصفیه آب و فاضلاب

تامین آب سالم و بهداشتی با استفاده از روش اسمز معکوس (RO) شرکت زلال تصفیه آریا آب

 

 

تصفیه بیولوژیکی هوازی

 

در این شیوه کاربرد غشاء برای جدا سازی فاضلاب تصفیه شده از توده بیولوژیکی فعال در یک فرآیند لجن فعال استفاده می شود .

واحد جدا کننده غشایی می تواند به صورت مستغرق در داخل بیوراکتور یا در خارج از بیوراکتور قرار گیرد

چنین فرآیند تحت عنوان فرآیند بیوراکتور غشایی MBR نامیده می شود.

  • حسین صادقی

 

تمام سیستم های RO به پیش تصفیه آب تغذیه نیاز دارند . وقتی که در آب تغذیه نمک های محلول وجود دارندهدف اولین فرآیند پیش تصفیه جلوگیری از تشکیل رسوب می باشد . اجزایی که تغلیظ می شوند از جریان تغذیه حذف می شوند و موجب میگردد تا غلظت از حلالیت محصول انواع نمک ها بیشتر باشد. این نمک ها در صورت عدم پیش تصفیه بر روی سطح غشاء رسوب می نماید و با تشکیل رسوب غیر قابل برگشت موجب آسیب به غشاء می گردد .

 

 

2199 

  • حسین صادقی

کاتالوک اوسه واتر

  • حسین صادقی